Multi Gastro
Ogólne warunki gwarancji

Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Multi Gastro sp. z o.o. na sprzedawane Towary, gwarancja ta udzielana jest w przypadkach gdy ww. spółka jednoznacznie wskaże, iż dany Towar objęty jest niniejszą gwarancją – w tym zakresie wymagane jest złożenie jednoznacznego oświadczenia gwaranta.

Określone poniżej zasady ochrony gwarancyjnej znajdują zastosowanie do przypadków gdy gwarancja na Towar udzielana jest przez Multi Gastro sp. z o.o. i jest gwarancją przywołanej spółki – nie wpływa tym samym na równoległą ochronę ze strony ewentualnych innych podmiotów.

 

 1. Gwarancja udzielana jest na okres:
  1. 12 miesięcy od momentu zakupu – dla urządzeń sprzedawanych w całości jako fabrycznie nowe
  2. 3 miesięcy od momentu zakupu – dla części zamiennych
  3. gwarancja nie jest udzielana dla towarów używanych, powystawowych i innych sprzedawanych w obniżonej cenie chyba, że wskazano inaczej
 2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań celem przywrócenia Towarów do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z nich - jeżeli wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w Towarze w chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.
 4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od konieczności :
  1. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki
  2. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Towaru
  3. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Towaru na nowe
   o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania uprawnionego serwisanta.
 1. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpowiednich części zamiennych.
 2. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim.
 3. Zakresem gwarancji nie są objęte :
  1. uszkodzenia mechaniczne,
  2. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia etc.)
  3. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Towarów (czyszczenie, odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcuchy napędowe, sprężyny etc.)
  4. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego korzystania z Towarów,
  5. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,
  6. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, eksploatacji Towarów
  7. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na użytkowniku Towarów.
  8. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia (Towaru) lub braku wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)
  9. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń
 4. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia stanu przesyłki (opakowania Towaru) dostarczanego do Państwa w obecności kuriera (dostawcy, przewoźnika) oraz o ogólnym obowiązku sprawdzenia stanu dostarczanego Towaru, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporządzenia protokołu zgłoszenia szkody lub zgłoszenia szkody przewoźnikowi w okresie późniejszym. Brak sprawdzenia stanu przesyłki oraz prawidłowego zgłoszenia reklamacji do przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
 5. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą.
 6. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż Spółka może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie wymagało zgody Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w toku wzajemnych relacji.
 7. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Towarów w uzgodnionym terminie i miejscu w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w sposób niezakłócony. Ewentualny brak udostępnienia Towarów traktowany będzie na równi z nieuzasadnioną interwencją serwisową.
 8. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla serwisantów.
 9. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje iż następujące działania skutkować będą utratą ochrony gwarancyjnej:
  1. dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej ingerencji w  Towar przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę
  2. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych
  3. stwierdzenie uszkodzeń Towaru innych niż wynikające z normalnego użytkowania (uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych ogniem, wilgocią etc.)
  4. nieprawidłowe podłączenie Towaru, jak również brak wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.
 10. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii przez formularz reklamacyjny: https://multigastro.pl/pl/contact
 11. Towary co do których zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji:
  1. o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu
  2. o masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych serwisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).
  3. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Towaru pod wskazany adres spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Towaru na czas jego transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Towar przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności załadunkowych).
  4. Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świadczyć pomoc w organizacji transportu Towaru.
  5. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Towaru zwrotnie przesyłanego po przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu uzgodnionym. Ewentualny brak odbioru Towaru wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponownego przesłania / transportu Towaru).
 12. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek Towaru:
  1. zwrotny kontakt e-mailowy – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia
  2. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 90 dni od daty wizyty serwisanta.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium