Multi Gastro
Przetwarzanie danych

Informacja dot. przetwarzania Państwa danych osobowych

Szanowni Państwo,

w związku z nadchodzącym wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – popularnie zwanego RODO – co będzie miało miejsce dnia 25 maja 2018 r chcemy przedstawić Państwu niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Równocześnie przypominamy, iż regulacje przywołanego powyżej Rozporządzenia stosują się do ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, gdyż zawiera on ważne pouczenia o przysługujących państwu prawach.

Kto będzie przetwarzał moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Multi Gastro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grzegorzowicach Wielkich (nr KRS 0000507801), (zwaną dalej Spółką).

Dane osobowe – co to znaczy?

Zgodnie z obowiązującym prawem są to takie informacje, które pozwalają zidentyfikować lub dotyczą zidentyfikowanej osoby. Innymi słowy dane osobowe to takie informacje które dotyczą konkretnej osoby lub pozwalają ją zidentyfikować – np. imię i nazwisko, adres e-mail, nr PESEL itd.

Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w oparciu o różne podstawy, przy czym w przypadku Naszych relacji są to:

  1. przetwarzanie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody
  2. przetwarzanie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania łączącej Nas umowy – np. Państwa imię, nazwisko czy nazwa przedsiębiorstwa, jak również jego adres są niezbędne dla przesłania do Państwa zamówionego towaru
  3. przetwarzanie w zakresie w jakim jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – np. przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z obowiązkami podatkowymi

W jakim celu i w jaki sposób przetwarzane będą moje dane osobowe?

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych będzie realizacja łączącej Nas umowy. W tym celu gromadzone i przetwarzane będą podane przez Państwa dane osobowe m.in. imię, nazwisko, adres czy NIP, REGON które są niezbędne dla realizacji ciążących na Spółce zobowiązań np. w postaci wystawienia i przesłania faktury, przesłania zamówionego towaru.

Przypominamy, iż podanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonywania przez Spółkę działań – w przypadku odmowy podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy sprzedaży, a w konsekwencji nie będzie możliwe realizowanie jakichkolwiek świadczeń. Zaznaczamy również, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, a tym samym podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, stanowi jednak warunek niezbędny dla zawarcia i późniejszego wykonania umowy.

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż towarów, a dla skutecznego zawarcia umowy i jej realizacji konieczne jest dysponowanie przez Spółkę koniecznymi ku temu danymi osobowymi.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Absolutnie tak - podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest wyrażenie przez Państwa zgody. Równocześnie wskazujemy, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji łączącej Nas umowy oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Sam zakres przetwarzania Danych Osobowych limitowany jest wyrażoną przez Państwa zgodą oraz potrzebami związanymi z wykonaniem świadczonych usług i przepisami prawa.

Jak długo przechowywane będą moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas konieczny dla realizacji zawartej umowy oraz przez okres wynikający z obowiązków nałożonych przez prawo – np. w zakresie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowo-finansowej.

Czy mogę zmieniać podane dane osobowe? Czy mogę cofnąć zgodę na ich przetwarzanie?

Tak – w każdym momencie. Działanie takie jest całkowicie bezpłatne, a wymaga jedynie kontaktu ze Spółką czy to w formie e-maila czy też pisemnie i wskazania jak możemy pomóc.

W dowolnym momencie mogą Państwo zwrócić się do Nas i uzyskać pełną informację co do posiadanych przez Spółkę danych osobowych. Również w dowolnej chwili mogą Państwo żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania przeniesienia danych osobowych do innych podmiotów.

Dla podkreślenia – w dowolnym momencie możecie Państwo zwrócić się do Spółki by zmienić swe dane osobowe, usunąć je z posiadanych baz danych,. Wystąpienie z takim roszczeniem nie powoduje powstania po Państwa stronie jakiegokolwiek obowiązku uiszczenia opłat czy poniesienia kosztów – jest całkowicie bezpłatne.

Również w dowolnej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych. W takim przypadku wszelkie przetwarzanie danych osobowych zostanie wstrzymane w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody.

Czy powinnam/powinienem wiedzieć coś jeszcze?

Jeszcze tylko kilka krótkich informacji:

Uprzejmie wskazujemy, iż dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich tj. poza granice Polski. W szczególności sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku gdy będą się Państwo z nami kontaktowali za pośrednictwem sieci Internet – np. korzystanie przez Państwa ze skrzynki e-mailowej założonej w domenie gmail skutkuje przesyłaniem danych za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.             

Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania, z wyłączeniem zakresu w jakim będzie to niezbędne dla wykonania świadczonych usług oraz realizacji obowiązków nakładanych przez przepisy prawa.

Informujemy również, iż w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

               

Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Multi Gastro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,

wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

Wydział XII Gospodarczy KRS,

pod nr KRS. 0000507801, nr NIP 6821769288, nr REGON 123106275,

z siedzibą gmina Iwanowice, miejscowość Grzegorzowice Wielkie 1a, kod pocztowy 32-095

adres e-mail: info@multigastro.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium