Multi Gastro
Warunki handlowe

§ definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyty jest jeden z poniższych terminów należy przez nie rozumieć:

 1. Spółka lub Sprzedawca - spółka Multi Gastro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia , Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000507801, nr NIP 6821769288, nr REGON 123106275, z siedzibą w Grzegorzowicach Wielkich nr 1A, kod pocztowy 32-095 , kapitał zakładowy 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – pokryty w pełni
 2. Kontrahent lub Kupujący – podmiot nabywający towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę
 3. Pracowniku – osoba wykonującą na rzecz Spółki zadania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 4. Sprzęt lub Towar – profesjonalny sprzęt dla przemysłu gastronomicznego oferowany przez Spółkę do sprzedaży
 5. Strony – oznacza Sprzedawcę oraz Kupującego
 6. Warunkach handlowych lub Regulaminie – oznacza niniejszy dokument
 7. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową o adresie www.multigastro.pl
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia – informacja o wpłynięciu zamówienia nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji

 

Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych Warunków handlowych bez zastrzeżeń.

 

§ preambuła

Niniejsze warunki handlowe znajdują zastosowanie do wszystkich przypadków sprzedaży towarów przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich dokonywanych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Regulamin obowiązuje w każdym przypadku gdy Strony nie dokonały innych ustaleń. Każda zmiana i każde odstępstwo od stosowania niniejszych regulacji wymaga jednoznacznej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej lub w formie przesłanej wiadomości e-mail. W razie wątpliwości przyjmuje się, iż nie doszło do wyrażenia przez Spółkę zgody na zmianę lub odstępstwo od niniejszych Warunków handlowych.

 

§ 1 przedmiot i ustalenia wstępne

 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży sprzętu gastronomicznego przeznaczonego do zastosowań profesjonalnych.
 2. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na rzecz przedsiębiorców wpisanych do stosownych rejestrów tj. Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odnośnych rejestrów w przypadku podmiotów zarejestrowanych/wpisanych poza terenem RP. Spółka zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Kupującego o przesłanie w formie elektronicznej wydruku, odpisu lub kopii elektronicznej informacji ze stosownego rejestru jak również zastrzega sobie prawo do potwierdzenia przekazanych danych poprzez zasięgniecie informacji w stosownych rejestrach.
 3. za odrębnie i jednoznacznie wyrażoną zgodą (w formie pisemnej lub w formie elektronicznej wiadomości e-mail) możliwe jest zawarcie umowy z podmiotami (osobami) innymi niż wskazane powyżej.
 4. Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania dla przypadków gdy stroną czynności jest osoba posiadająca status konsumenta w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 5. Nabycie Sprzętu przez Kupującego celem jego dalszej odsprzedaży wymaga wyraźnego poinformowania o tym fakcie Spółki przed złożeniem zamówienia. W takim przypadku Spółka zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży Towaru lub modyfikacji postanowień niniejszych warunków handlowych. W szczególności Strony przyjmują, że brak informacji w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Kupującego kary umownej w wysokości 15% wartości zamówienia.
 6. Sprzedaż prowadzona jest na terytorium Polski. Sprzedaż poza terytorium Polski oraz dla podmiotów zarejestrowanych poza terytorium Polski wymaga jednoznacznej zgody Spółki.
 7. Za osoby upoważnione do działania w imieniu Kontrahenta poczytuje się osoby dokonujące w Jego imieniu zamówienia, jak również osoby dokonujące w imieniu Kupującego odbioru zamówionego Sprzętu – Spółka zastrzega sobie prawo do zwrócenia się o przesłanie stosownego pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie danej osoby do działania w imieniu Kupującego.

 

§ 2 złożenie zamówienia

 1. Składanie zamówień możliwe jest za pośrednictwem Strony internetowej, faksu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku złożenia zamówienia w formie telefonicznej każdorazowo wymagane jest potwierdzenie przez Kupującego złożenia zamówienia w jednej w wymienionych powyżej form.
 2. W przypadku składania zamówienia za pomocą strony internetowej, Kupujący zobowiązany jest do postępowania zgodnie z instrukcjami i wedle procedury zamieszczonych na Stronie internetowej Sprzedawcy. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi potwierdzenie zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego oraz jego bezwarunkową akceptację – z wyłączeniem przypadków gdy Strony jednoznacznie w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail uzgodniły inaczej.
 3. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Strony internetowej każdorazowo potwierdzane jest poprzez przesłanie na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenia złożenia zamówienia.
 4. Po otrzymaniu potwierdzenia o którym mowa powyżej Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia zgodności przesłanych danych ze złożonym przez siebie zamówieniem. W przypadku istnienia rozbieżności przyjmuje się, iż realizacji podlega zamówienie wedle danych zawartych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, z wyłączeniem przypadków gdy Kupujący dokona zgłoszenia istnienia rozbieżności i Strony dokonają nowych ustaleń – dla odstępstwa od ustaleń zawartych w potwierdzeniu zamówienia wymagana jest jednoznaczna zgoda Spółki (wyrażona w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail).
 5. Złożenie zamówienia możliwe jest również w formie przesłanego na adres poczty elektronicznej Spółki zamówienia oraz za pośrednictwem faksu.
 6. W przypadku o którym mowa w pkt. 5 zamówienie musi zawierać co najmniej: szczegółowe określenie zamawianego Sprzętu, dane Kupującego umożliwiające wystawienie poprawnej faktury Vat, wskazanie wybranego sposobu dostarczenia Sprzętu, wskazanie adresu poczty elektronicznej pod którym możliwy będzie kontakt z Kupującym oraz ewentualne wskazanie dokładnego adresu pod który Sprzęt ma zostać dostarczony.
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu każdorazowo potwierdzane jest poprzez przesłanie na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub faksu potwierdzenia złożenia zamówienia. Zapis pkt. 4 stosuje się.
 8. Po otrzymaniu potwierdzenia o którym mowa powyżej Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia zgodności przesłanych danych ze złożonym przez siebie zamówieniem. W przypadku istnienia rozbieżności przyjmuje się, iż realizacji podlega zamówienie wedle danych zawartych w potwierdzeniu zamówienia, z wyłączeniem przypadków gdy Kupujący dokona zgłoszenia istnienia rozbieżności i Strony dokonają nowych ustaleń – dla odstępstwa od ustaleń zawartych w potwierdzeniu zamówienia wymagana jest jednoznaczna zgoda Spółki.
 9. Dalsza realizacja zamówienia następuje wedle postanowień określonych poniżej -  w szczególności co do terminów realizacji zamówienia, obowiązku zbadania sprzętu oraz harmonogramu płatności i warunków przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§ 3 przyjęcie zamówienia do realizacji

 1. Na podstawie złożonego zamówienia na adres e-mail Kupującego przesłana zostanie faktura proforma. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia wskazanej tam płatności w terminie do 7 dniu od daty przesłania wspominanego dokumentu, chyba że w treści dokumentu wskazano inny termin.
 2. Dokonanie płatności na podstawie przesłanej faktury proforma jest warunkiem koniecznym dla przyjęcia zamówienia do realizacji. Za dzień przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty uiszczonej na podstawie przesłanej faktury proforma na rachunku bankowym Spółki lub dzień uiszczenia zapłaty w formie gotówkowej.
 3. Pkt 2 nie znajduje zastosowania w przypadku realizacji zamówień dla placówek budżetowych, dla których Spółka jednoznacznie wyrazi zgodę na wystawienie faktury VAT po zrealizowaniu zamówienia – w takim przypadku płatność następuje w terminie i na zasadach wskazanych na fakturze Vat.
 4. Brak wpłaty w terminie wskazanym na przesłanej Kupującemu fakturze proforma skutkuje brakiem przyjęcia zamówienia do realizacji, a samo zamówienie uważane jest za niezłożone.
 5. Po dokonaniu zapłaty całej kwoty objętej fakturą proforma przez Kupującego i zrealizowaniu zamówienia wystawiona zostaje faktura Vat obejmująca dokonaną wpłatę. W przypadku uiszczenia przez Kupującego płatności częściowej, Kupujący zobowiązany jest do jednoznacznego wskazania na poczet których Towarów (usług) uiszczona została zapłata – w pozostałym zakresie zamówienie nie będzie uważane za przyjęte do realizacji. W przypadku braku złożenia przez Kupującego jednoznacznego oświadczenia o którym mowa w zdaniu powyżej całość zamówienia nie zostaje przyjęta do realizacji.
 6. Płatność możliwa jest w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Spółki wskazany w dokumentach księgowych – bez ograniczeń co do wysokości wpłaty. Wskazana w niniejszym pkt. forma zapłaty jest formą preferowaną.
 7. Płatność możliwa jest również w formie gotówkowej (wyłącznie do wartości 10 000 zł) w punkcie przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę tj. przy ul. Józefa Marcika 29 w Krakowie.

 

§ 4 płatność za pobraniem

 1. W szczególnych przypadkach – za odrębnie wyrażoną przez Spółkę zgodą – możliwe jest ustalenie przez Strony płatności za pobraniem, co oznacza dokonanie zapłaty przez Kupujacego za Towar dopiero w momencie jego odbioru. Możliwość taka jest dostępna wyłącznie w do wartości 5000 zł brutto.
 2. W przypadku płatności za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do wskazania prawidłowego adresu dostawy oraz do odbioru Towaru w terminie jego dostawy – w przypadku powstania przesunięć w terminie dostawy Kupujący zobligowany jest odbioru przesyłki w nowym terminie.
 3. W przypadku odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego lub braku dokonania wspomnianego odbioru Kupujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny za Towar oraz do pokrycia wszelkich wynikłych z tego kosztów – w szczególności kosztów pierwotnego oraz ewentualnego późniejszego transportu/przesyłki oraz kosztów magazynowania o jakich mowa w § realizacja zamówień, dostawy, czas, koszty pkt. 4
 4. Uzgodnienie przez Strony płatności za pobraniem skutkuje zawarciem umowy w momencie przystąpienia przez Spółkę do realizacji złożonego zamówienia.

 

§ 5 zawarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia przez Spółkę zamówienia do realizacji. Wszelkie wcześniejsze czynności tj. prowadzone negocjacje i rozmowy, złożenie zamówienia przez Kupującego oraz ewentualne przesłanie przez Spółkę potwierdzenia złożenia zamówienia nie stanowią zawarcia umowy a jedynie czynności ją poprzedzające.
 2. Dla jasności – dla zawarcia umowy konieczne jest uiszczenie przez Kupującego płatności zgodnie z przesłaną fakturą proforma na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Handlowych.

 

§ 6 zbadanie sprzętu

 1. Za moment wydania Sprzętu uważa się:
 1. w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego oraz w przypadku dostawy Sprzętu realizowanej transportem własnym Spółki – moment wydania Sprzętu w miejscu uzgodnionym
 2. w przypadku realizowania transportu przez podmioty trzecie np. firmy pocztowe, transportowe, etc. takie jak m.in. DHL, Raben, UPS, Poczta Polska itp. organizowanego przez Spółkę – moment przedstawienia Sprzętu do wydania Kupującemu przez podmiot świadczący usługi transportowe
 3. w przypadku realizowania transportu przez podmioty trzecie np. firmy pocztowe, transportowe, etc. takie jak m.in. DHL, Raben, UPS, Poczta Polska itp. organizowanego przez podmioty inne niż Spółka – moment wydania Sprzętu przewoźnikowi
 1. W momencie wydania Sprzętu Kupujący zobowiązany jest do bezzwłocznego szczegółowego zbadania Sprzętu – w szczególności w zakresie istnienia uszkodzeń mechanicznych elementów urządzenia oraz jego prawidłowego funkcjonowania.
 2. Usterki, uszkodzenia lub inne zastrzeżenia muszą zostać zgłoszone bezzwłocznie i ujęte w pisemnym protokole sporządzonym i podpisanym przez Kupującego oraz osobę dokonującą wydania Towaru. Podkreślamy konieczność szczegółowego i bezzwłocznego zbadania Sprzętu w przypadku realizowania transportu przez podmioty inne niż Spółka – w obecności przedstawiciela przewoźnika (np. firmy transportowej czy kurierskiej).
 3. Wszelkie uszkodzenia nie zgłoszone bezzwłocznie po momencie wydania Sprzętu oraz niepotwierdzone w pisemnym protokole o którym mowa powyżej uważane będą za powstałe w okresie dysponowania przez Kupującego Sprzętem i powstałe z przyczyn od Spółki niezależnych. 
 4. Konsekwencje działań Kupującego uniemożliwiające skuteczne dochodzenie ewentualnych roszczeń od firm przewozowych obciążają Kupującego.
 5. W przypadku ujawnienia się wad Sprzętu których stwierdzenie nie było możliwe bezzwłocznie po wydaniu Sprzętu,  Kupujący zobowiązany jest do ich bezzwłocznego zgłoszenia w pierwszym możliwym momencie. Zgłoszenie wad następuje wedle procedury opisanej w dalszych postanowieniach Regulaminu.
 6. W przypadku wyboru dostarczenia Sprzętu transportem Spółki towar zostaje przedstawiony do wydania w miejscu wyznaczonym przez Kupującego (Sprzedającego). W takim przypadku odbioru Sprzętu, jego załadunku, transportu i rozładunku dokonują osoby wyznaczone przez Spółkę. Rozładunek Sprzętu nie obejmuje w szczególności Jego instalacji, podłączenia, regulacji, pierwszego uruchomienia oraz wniesienia, a dokonywany jest poprzez umieszczenie Sprzętu w miejscu wskazanym przez Kupującego bezpiecznym, maksymalnie zbliżonym do miejsca w którym możliwe było zaparkowanie samochodu którym dokonywany jest transport.
 7. W przypadku wyboru dostarczenia Sprzętu za pośrednictwem podmiotów trzecich, w tym operatorów pocztowych lub firm kurierskich odpowiedzialność Sprzedawcy kończy się z momentem wydania towaru pracownikowi tego podmiotu trzeciego.

 

§ 7 realizacja zamówień, dostawy, czas, koszty

 1. Standardowy termin realizacji zamówienia to od 24 godzin  do 31 dni  od daty przyjęcia zamówienia do realizacji przy czym w przypadku braku innej informacji przyjmuje się, że termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od daty przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Uzgodniony termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu – w tym zakresie wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona w zakresie najszerszym dopuszczalnym przez prawo.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie gdy Sprzęt gotowy jest do wydania w siedzibie przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę lub w innym miejscu z którego ma odbyć się transport do Kupującego. Czas transportu Sprzętu do Kupującego nie jest wliczany do czasu realizacji zamówienia.
 4. Kupujący zobligowany jest do odebrania Sprzętu lub zorganizowania transportu w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o przygotowaniu Towaru do wydania. Brak odbioru Towaru przez Kupującego lub podmiot przez Kupującego wskazany we powyższym  terminie skutkować będzie naliczeniem opłaty za magazynowanie w wysokości 0,2% wartości Sprzętu za każdy dzień. Zapis nie dotyczy przypadku gdy transport realizowany lub organizowany jest przez Spółkę.
 5. Kupujący zobligowany jest do odbioru Towaru w uzgodnionym czasie i miejscu.  W przypadku braku odbioru Towaru  Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów  z tego wynikłych w szczególności kosztów transportu Sprzętu oraz opłaty za magazynowanie w wysokości 0,2% wartości Sprzętu za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Towaru.
 6. W uzasadnionych przypadkach (m.in. Sprzęt nietypowy, wykonywany lub dostosowywany do potrzeb Kupującego) termin realizacji zamówienia może przekroczyć wskazany w pkt. 1 termin, zapis pkt 2 powyżej stosuje się .
 7. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego wiedzy o możliwości powstania opóźnienia w dostawie towaru Kupujący zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
 8. Opóźnienie w realizacji dostawy nie może stanowić podstawy dla roszczeń Kupującego względem Sprzedającego. Dla jasności – Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu opóźnienia dostawy względem Sprzedającego, w tym dochodzenia utraconych korzyści.
 9. Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywaniu przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienie oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany. W takim przypadku Strony podejmą wzajemne negocjacje celem wypracowania wzajemnego stanowiska.
 10. W przypadku gdy złożone zamówienie (również przyjęte do realizacji) nie może zostać zrealizowane z przyczyn innych niż leżące po stronie Spółki – w szczególności w przypadku zaprzestania produkcji danego Sprzętu przez producenta, odmowy dostawy przez producenta w ustalonym terminie  lub modyfikacji parametrów Sprzętu w taki sposób, iż nie spełnia on oczekiwań Kupującego, Kupujący zostanie bezzwłocznie poinformowany o istniejących przeszkodach. W takim wypadku – w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji - Kupujący może zmienić zamówienie, a wpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet nowego zamówienia lub wycofać zamówienie – w takim wypadku uiszczone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu.
 11. Spółka uprawniona jest do odstąpienia od umowy w terminie do 30-tu dni od daty przyjęcia do realizacji bez podania przyczyn – kwoty otrzymane zostaną zwrócone Kupującemu  

 

§ 8 szczególne postanowienia dotyczące zakupu dokonywanego w ramach umów leasingu, kredytu, dzierżawy lub innych podobnych

 1. w przypadku zakupu dokonywanego w związku z zawartą umowa leasingu, kredytu, dzierżway lub inną podobną zastosowanie znajdują regulacje zawarte w niniejszych Warunkach Handlowych z zastrzeżeniem poniższych postanowień:
  1. co do zasady wyłączona zostaje możliwość odstąpienia od Umowy przez nabywcę towaru – w szczególności dotyczy to przypadków gdy dojdzie do rozwiązania, odstąpienia lub uznania za niebyłą (lub innych podobnych zdarzeń ) umowy zawartej przez podmiot finansujący z osobami trzecimi
  2. za odrębnie wyrażoną zgodą – po uprzednim złożeniu stosownego wniosku przez nabywcę towaru w formie pisemnej (forma zastrzeżona pod rygorem nieważności) Strony mogą ustalić, iż umowa sprzedaży zostanie rozwiązana – każdorazowo wymagana jest jednoznaczna zgoda Spółki wyrażona dla każdego z nabywanych Towarów indywidualnie. W takim przypadku nabywca zobowiązany jest do zapłaty opłaty w wysokości 15 % wartości brutto nabywanego Towaru oraz kosztów związanych z transportem / przesyłką Towarów w terminie do 14 dni od daty wyrażenia zgody przez Spółkę. Ewentualne rozwiązanie umowy sprzedaży skuteczne jest z momentem terminowej zapłaty kwot o których mowa powyżej. W przypadku braku terminowego uregulowania należności umowa sprzedaży nie ulega rozwiązaniu, a kupujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej ceny Towaru oraz jego terminowego odbioru.

 

§ 9 zgłaszanie reklamacji, gwarancja, rękojmia, zwrot towaru

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w zakresie w jakim Sprzedawca o wadzie wiedział i jej istnienie podstępnie zataił przed Kupującym.
 2. Gwarancja na Sprzęt udzielana jest tylko w przypadkach gdy Spółka wyraźnie poinformuje Kupującego o udzieleniu wspomnianej ochrony.
 3. Warunki i zasady gwarancji określane są odrębnie dla poszczególnych towarów. Informacja o postanowieniach gwarancyjnych znajdujących zastosowanie względem poszczególnych towarów przekazywane są wraz z towarem – w tym zakresie możliwe jest odesłanie do strony internetowej podmiotu Spółki lub podmiotu trzeciego, w szczególności producenta lub generalnego dystrybutora Sprzętu.
 4. W przypadku udzielania gwarancji na sprzęt przez Spółkę warunki i zasady ochrony gwarancyjnej określone zostaną w odrębnych dokumentach.
 5. Ewentualne zgłoszenie reklamacji lub innego zastrzeżenia co do funkcjonowania Sprzętu następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Spółki i musi zawierać co najmniej: dane zgłaszającego, opis Sprzętu oraz jego numer seryjny, datę jego nabycia, datę powstania lub zauważenia przyczyn zgłoszenia zastrzeżenia, szczegółowy opis problemu oraz jasno sprecyzowanego żądanie Kupującego.

 

§ 10 ogólne regulacje z zakresu odpowiedzialności Spółki

 1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
 2. Spółka nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją Sprzętu, jego nieprawidłowym montażem lub uruchomieniem przez Kupującego bądź osoby trzecie , normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności Spółka nie odpowiada za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Spółki lub prace naprawcze przeprowadzane przez osoby inne niż umocowane do takich działań przez Spółkę lub podmiot udzielający ochrony gwarancyjnej.
 3. Wyłączenie określone w pkt. 2 nie obejmuje przypadków gdy montaż, uruchomienie, naprawy lub przeróbki dokonywane były przez osoby wykonujące zadania na rzecz Spółki lub przez Spółkę wskazane lub wykonujące zadania na rzecz podmiotu udzielającego ochrony gwarancyjnej – wyłącznie w zakresie prac przeprowadzanych przez te osoby.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru urządzeń lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu i/lub instalacji przez Kupującego lub osoby trzecie, który (które) to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności Towaru odpowiadają jego potrzebom.
 5. wyłączona jest możliwość odstąpienia przez Kupującego od zawartej umowy sprzedaży Towaru z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych niniejszymi OWH lub odrębnie przez Strony uzgodnionymi

 

§ 11 zwrot towaru nieużywanego

 1. zwrot Towaru możliwy jest wyłącznie za uprzednio wyrażoną przez Spółkę zgodą.
 2. w przypadku zwrotu Towaru pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10 %.
 3. koszty przesłania zwracanego Towaru do Sprzedającego lub pod inny wskazany przez niego adres ponosi Kupujący.
 4. zwracany Towar winien być sprawny, kompletny i nieużywany, a także zapakowany w oryginalne opakowanie. Spółka zastrzega sobie zbadanie zwracanego Sprzętu, w przypadku zauważenia uszkodzeń, braków lub stwierdzenia, iż zwracany Towar był używany – Spółka zastrzega sobie odmowę przyjęcia zwrotu oraz odesłanie Sprzętu na adres Kupującego na jego koszt.

 

 

§12  ewentualne wykonywanie usług (montaż, regulacja)

 1. w przypadku zakupu Sprzętu istnieje możliwość wykonania przez osoby wykonujące działania na rzecz Spółki usług z zakresu montażu i pierwszego uruchomienia Sprzętu jak również z zakresu przeszkolenia co do zasad eksploatacji, wykorzystania i konserwacji Sprzętu.
 2. powyższe usługi świadczone są na podstawie odrębnych i jednoznacznych ustaleń Stron, na warunkach tam uzgodnionych, ustalenia musza być potwierdzone pisemnie lub mailowo

 

§13  konsumenci

 1. niniejszy Regulamin nie znajduje zastosowania w przypadku gdy stroną umowy jest osoba lub podmiot posiadający status konsumenta w rozumieniu przepisów prawa w zakresie w jakim normy regulujące umowy zawierane z udziałem konsumenta inaczej niż Regulamin stanowią .

 

§ 14 postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki handlowe obowiązują wobec wszystkich transakcji z wyłączeniem przypadków gdy Strony dokonały jednoznacznie odrębnych ustaleń – z zachowaniem formy pisemnej lub mailowej.
 2. Aktualne Warunki handlowe dostępne są na Stronie internetowej – na żądanie Kupującego mogą być przesłane w formie elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej lub w formie wydruku papierowego na wskazany przez Kupującego adres – Spółka zastrzega sobie obciążenie Kupującego kosztami przesyłki.
 3. Zmiany warunków handlowych odbywają się poprzez modyfikację treści umieszczonej na Stronie internetowej – Kupującego każdorazowo obciąża obowiązek zapoznania się z aktualną treścią Regulaminu.
 4. Wszelkie ewentualne spory Strony starać będą się rozwiązać na drodze polubownej – zapis ten nie stanowi zapisu na sąd polubowny, a wniesienie powództwa nie musi być poprzedzone podjęciem rokowań, mediacji, negocjacji etc.
 5. Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikłych z relacji Stron jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.
 6. Żadne z postanowień niniejszych Warunków handlowych nie może naruszać imperatywnych lub semi-imperatywnych norm prawa. W przypadku niezgodności postanowień Warunków handlowych ze wskazanymi normami pierwszeństwo przyznać należy tym normom w szczególności w zakresie ochrony praw konsumenta.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium